This website uses cookies. Continue browsing if you consent to this, or view our privacy policy.

Call for comment on Commission’s first Gaelic Language Plan

Beachdan gan sireadh air a’ chiad Phlana Gàidhlig aig a’ Choimisean.

Tha obair cho-chomhairleachaidh air tòiseachadh air a’ chiad Phlana Gàidhlig aig Coimisean Fearainn na h-Alba

Tha a’ bhuidheann a tha an urra ri ath-leasachadh fearainn ag iarraidh bheachdan bhon phoball agus bho bhuidhnean aig a bheil ùidh sa chùis gus buaidh a thoirt air cruth a’ Phlana Ghàidhlig aice.

Tro eachdraidh na h-Alba, tha àite cudromach air a bhith aig a Gàidhlig anns a’ chultar agus dualchas aig mòran sgìrean air feadh na dùthcha. Tha ceangal eachdraidheil fhada eadar an tìr, an cànan is na daoine leis na trì rudan toinnte ri chèile. Tha an ceangail seo a’ leantainn chun an latha an-diugh agus an Coimisean a’ cumail taic ris a’ Ghàidhlig tro bhith a’ cruthachadh a’ Phlana Ghàidhlig aige.

Tha am plana a’ cur an cèill mar a chleachdas an Coimisean a’ Ghàidhlig san obair làitheil aige, a’ gabhail a-steach conaltradh leis a’ phoball agus le com-pàirtichean agus mar a bhios e a’ brosnachadh agus a’ leasachadh na Gàidhlig. Tha an Coimisean a’ sireadh bheachdan air mar a b’ urrainn dhan bhuidhinn a’ Ghàidhlig a chleachdadh agus a chur air adhart san obair aige.

Thuirt Anndra Thin, Cathraiche Coimisean an Fhearainn:

“Tha ceangail làidir eadar a’ Ghàidhlig agus ath-leasachadh fearainn agus tha e cudromach an ceangal sin aithneachadh agus a neartachadh.

"Tha a’ chiad Phlana Gàidhlig againn a’ cur ri lìbhrigeadh soirbheachail amas Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach ann an Alba san àm ri teachd. Le bhith a’ brosnachadh agus a’ cumail taic ri cleachdadh na Gàidhlig ann an lìbhrigeadh nan seirbheisean againn, tha sinn airson dèanamh cinnteach gun tèid taic a chumail ris a’ chànan anns gach raon de bheatha phoblach na h-Alba.

"Gus sin a dhèanamh, tha e cudromach gum faigh sinn beachdan air a’ phlana agus mholainn gun gabh a h-uile duine aig a bheil ùidh sa chànain pàirt ann.”

Mairidh a’ cho-chomhairle air a’ Phlana Gàidhlig sia seachdainean agus gheibhear barrachd fiosrachaidh mu deidhinn air làrach-lìn a’ Choimisein www.landcommission.gov.scot, no gheibhear lethbhreacan pàipear ma thèid seo iarraidh. Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Jess Barbier-Marsden, 01463 01463 423 313.

 

SUIRBHIDH

Bidh na suirbhidh fosgailte gus 03 An t-Iuchar.

 

 

The Scottish Land Commission’s first Gaelic Language Plan is now out for consultation. 

The land reform body is seeking input from members of the public or interested organisations to help shape its Gaelic Language Plan.

Throughout the history of Scotland, the Gaelic language has played an important role in the culture and heritage of many areas across the country. There is a longstanding connection between land, language and people with the three closely interlinked. This connection continues today with the Commission supporting the Gaelic language through the development of its Gaelic Language Plan.

The Plan sets out how the Commission will use Gaelic in its day to day work, including communicating with the public and partners and how it will promote and develop the Gaelic language. The Commission is looking for views on how the organisation should use and develop the Gaelic language in its operations.

Andrew Thin, Chair of the Land Commission, said:

“There is a strong connection between land reform and the Gaelic language, and it is important to recognise and strengthen that connection.

"Our first Gaelic Language Plan contributes to the successful delivery of the Scottish Government’s aim in ensuring the language has a sustainable future in Scotland. By encouraging, promoting, and supporting the use of Gaelic in the delivery of our services we want to help ensure that the language is supported in all areas of Scottish public life.

"To do that it is important we receive feedback and comment on the plan, and I would encourage anybody with an interest in the language to get involved.”

Consultation on the Gaelic Language Plan is open for six weeks and can be viewed on the Commission’s website www.landcommission.gov.scot, or hard copies are available on request. For more information please contact Jess Barbier-Marsden on 01463 423 313.

 

COMPLETE THE SURVEY


The survey will remain open until 03 July. 

Plana Gàidhlig Coimisean Fearainn na h - Alba 2020-24