This website uses cookies. Continue browsing if you consent to this, or view our privacy policy.

Western Isles residents are invited to join the Scottish Land Commission online at our latest virtual public meeting.

Western Isles residents are invited to join the Scottish Land Commission online at its latest virtual public meeting. 

The meeting aims to give people the opportunity to talk about their local land, sharing the issues and questions they may have, and to find out about the Commission’s work to make more of Scotland’s land.

The informal meeting is one of a number which are being held – from Shetland to the Borders, and the Western Isles to Renfrewshire – to learn about residents’ views on the land in their local areas, and give the public a better understanding of the Commission’s work on land reform and the role of land in creating a successful Scotland.

Chair of the Scottish Land Commission, Andrew Thin, said: “Land is at the heart of Scotland’s identity, economy and communities, so it matters that it is owned and used in a fair and productive way.

“We are keen to meet with people across the country to discuss the work we are doing to deliver change so that the ownership and use of land realises Scotland’s potential.”

The meetings cover a wide range of topics – from modernising land ownership and transforming vacant and derelict land, to housing, land rights and responsibilities, and the work of the Tenant Farming Commissioner.

Andrew Thin added: “We want to speak with as many people as possible and are using online meetings to make that happen. Advances in technology have made virtual meetings much more accessible to a majority of the population, and we would encourage people to join us from the comfort of their own home to discuss how we can make more of Scotland’s land for Scotland’s people.”

The free event is being held online on Wednesday 16 November 2022 at 7:00 pm and all Western Isles residents are welcome to attend. Book your free place now at landcommission.gov.scot/western.

 

Thathar a’ brosnachadh muinntir nan Eilean Siar a dhol air-loidhne gus na beachdan aca a thoirt seachad mu fhearann san sgìre aca.

Thathar a’ toirt cuireadh do mhuinntir nan Eilean Siar a thighinn còmhla ri Coimisean Fearainn na h-Alba air-loidhne airson na coinneamh poblaich bhiortail as ùire againn.

Tha a’ choinneamh ag amas air cothrom a thoirt do dhaoine bruidhinn mu fhearann san sgìre aca, a’ toirt seachad beachdan agus ceistean, agus a bhith a’ faighinn a-mach mu obair a’ Choimisein gus feum nas fheàrr a dhèanamh de dh’fhearann ann an Alba.

Tha a’ choinneamh neo-fhoirmeil air aon de ghrunnan a thathar a’ cumail – bho Shealtainn chun nan Crìochan, agus bho Shiorrachd Obar Dheathain gu Siorrachd Rinn Friù –gus ionnsachadh mu bheachdan muinntir an àite air an fhearann sna sgìrean ionadail aca, agus gus tuigse nas fheàrr a thoirt dhan phoball air obair a’ Choimisein air ath-leasachadh fearainn agus air àite an fearainn ann a bhith a’ cruthachadh Alba shoirbheachail.

Thuirt Andrew Thin, Cathraiche Coimisean Fearainn na h-Alba: “Tha fearann aig cridhe dearbh-aithne, eaconamaidh agus coimhearsnachdan na h-Alba, agus mar sin tha e cudromach gu bheil e air a shealbhachadh agus air a chleachdadh ann an dòigh a tha cothromach agus tarbhach. “Tha sinn gu mòr airsoncoinneachadh ri daoine air feadh na dùthcha gus beachdachadh air an obair a tha sinn a’ dèanamh gus atharrachadh a lìbhrigeadh gus am bi seilbh agus cleachdadh fearainn a’ coileanadh comas na h-Alba.”

Bidh na coinneamhan a’ coimhead air raon farsaing de chuspairean – bho bhith ag ùrachadh sealbh fearainn agus a’ toirt cruth-atharrachadh air fearann falamh is trèigte, gu taigheadas, còraichean agus dleastanasan fearainn, agus obair Coimiseanair Tuathanachas Màil.

Thuirt Andrew Thin cuideachd: “Tha sinn airson bruidhinn ri nas urrainn dhuinn de dhaoine agus tha sinn a’ cleachdadh choinneamhan air-loidhne gus sin a thoirt gu buil. Mar thoradh air adhartasan ann an teicneòlas, tha coinneamhan bhiortail fada nas ruigsinniche dhan mhòr-chuid den t-sluagh, agus mholamaid gun tig daoine còmhla rinn bhon dachaigh aca fhèin gus beachdachadh air mar as urrainn dhuinn feum nas fheàrr a dhèanamh de dh’fhearann na h-Alba do mhuinntir na h-Alba.”

Thèid an tachartas air-loidhne a chumail Diciadain 16 Samhain 2022 aig 7:00f agus tha e fosgailte dhan a h-uile duine a tha a’ fuireach sna h-Eileanan Siar.

Clàraich an-asgaidh an-dràsta aig a’ cheangal seo.

 

Lochboisdale Harbour, South Uist / Port Loch Baghasdail, Uibhist a Deas